loading

Inspraak

Ouders vragen om meer dan opvang alleen. U vraagt om een veilig klimaat, om verzorging, bescherming, maar ook om begeleiding in de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. De contacten tussen ouders en een kindcentrum of gastouder spelen een belangrijke rol bij de opvang. Spring waardeert de betrokkenheid van ouders. Op onze kindcentra is er tijdens het halen en brengen van uw kind regelmatig contact over uw kind. Dit kan mondeling zijn of bijvoorbeeld via de schriftjes. Ook worden er op onze kindcentra ouderavonden gehouden over (pedagogische) thema’s en over de opvang van uw kind.

Oudercommissie
In de Wet Kinderopvang is ouderinspraak wettelijk geregeld. Alle kindcentra en het gastouderbureau hebben een lokale oudercommissie. Zij behartigt de belangen van kinderen en ouders, bevordert de communicatie tussen de ouders en de medewerkers van het kinderverblijf/gastouders en adviseert over onder meer pedagogisch beleid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en veiligheid en gezondheid.

De bevoegdheden, samenstelling, benoeming en verkiezing van de lokale oudercommissies zijn vastgelegd in het Reglement Lokale Oudercommissie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen ziet er op toe dat de organisatie goed omgaat met de inspraak van de oudercommissies.

Voor inspraak van ouders op centraal beleid hebben we de overkoepelende oudercommissie (OOC), die bestaat uit tien leden. Op centraal niveau vindt ongeveer vijf keer per jaar overleg plaats tussen deze OOC en de directeur-bestuurder van Spring. 
De OOC is te bereiken via ooc@spring-kinderopvang.nl

Meer informatie over oudercommissies