loading

Uw signaal, voor ons een advies

Natuurlijk doen wij er alles aan om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar helaas, soms gaat er toch iets mis of bent u als ouder niet tevreden. In dat geval kunt u gebruik maken van onze klantenregeling. Meer informatie hierover leest u in onze folder of hieronder.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Spring Kinderopvang hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar kinderopvang. Toch blijft kinderopvang mensenwerk en kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Eventuele klachten zien wij als een signaal om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Wanneer u ontevreden bent, willen wij dit graag van u horen. Bent u niet tevreden, dan heeft u een aantal mogelijkheden om dit kenbaar te maken.

1. Persoonlijk bespreken
Signalen en klachten kunnen in eerste instantie het beste besproken worden waar ze zijn ontstaan. U kunt in een gesprek met de betrokkene(n) uw onvrede kenbaar maken en proberen samen tot een oplossing te komen. Wanneer dit gesprek niet leidt tot een bevredigende oplossing, u ernstige bezwaren heeft om dit gesprek aan te gaan of het gesprek door andere oorzaken niet tot stand komt, kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de betreffende medewerker(s), de manager.
U kunt uw klacht eventueel ook schriftelijk indienen door een mail te sturen naar datkanbeter@spring-kinderopvang.nl of door het klachtenformulier af te drukken, in te vullen en af te geven op uw kindcentrum. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

2. Interne klachtencommissie
Wanneer een gesprek met de leidinggevende niet tot een oplossing heeft geleid, kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen bij de interne klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, een stafmedewerker kwaliteit en een van de managers. De commissie onderzoekt de klacht en geeft binnen vier weken een uitspraak.
U kunt een klacht indienen door een brief met uitleg te sturen aan de interne klachtencommissie. Deze kunt u richten aan (een postzegel is niet nodig): Spring Kinderopvang, t.a.v. interne klachtencommissie, antwoordnummer 19, 5830 VE Boxmeer.

3. Klachtenloket en geschillencommissie
Klachtenloket -180x 134pxHebben stappen 1 en 2 niet geleid tot een bevredigend resultaat? Dan kunt u het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.
Download de folder van het Klachtenloket Kinderopvang.

Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang, dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u de klacht schriftelijk bij Spring heeft ingediend.