loading

Veiligheid

De veiligheid van kinderen staat in de kinderopvang altijd voorop. Wij willen dat u als ouder uw kind met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen. 

Risicobeperking en het toezicht op veiligheid zijn strikt in Nederland. Hoewel het niet mogelijk is om elk incident te voorkomen, moeten we wel het maximale doen om kindcentra zo veilig mogelijk te maken. Bij ons veiligheidsbeleid hoort bijvoorbeeld:

  • een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid per locatie met plan van aanpak, ter inzage op de locatie,
  • het protocol Calamiteiten,
  • een bedrijfshulpverleningsplan,
  • brandveiligheid,
  • controle van gebruikte materialen, zoals bedjes, boxen, speeltoestellen en speelgoed,
  • huisregels.

Een belangrijk aspect van veiligheid is echter het gedrag van mensen. We vinden dat bewustwording van kwetsbaarheden en risico’s, alertheid en het ons houden aan goede afspraken uiteindelijk het meest bijdragen aan een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers. Om ongevallen en onveilige situaties binnen Spring te kunnen voorkomen, registreren we incidenten en bijna-ongevallen op een meldingsformulier. Dit formulier wordt ingevuld door de pedagogisch medewerker en in het team nabesproken onder leiding van de manager kindcentrum.