loading

Pedagogisch coaches

Pedagogisch coaches ondersteunen de pedagogisch medewerkers met raad en daad bij het omgaan met - en stimuleren van - kinderen in al hun ontwikkelingsprocessen.

Video Interactiebegeleiding (VIB)
Pedagogische coaches werken met Video Interactiebegeleiding (VIB). Deze methode werkt met video-opnames, die worden nabesproken. Door samen te kijken naar hoe pedagogisch medewerkers omgaan met kinderen en te bespreken hoe en wat er goed gaat, maken we de wisselwerking tussen pedagogisch medewerker en kind positiever.

Kindbesprekingen
Minimaal één keer per jaar worden de observaties van pedagogisch medewerkers besproken in de kindbespreking. In de kindbesprekingen worden eenduidige afspraken gemaakt over het omgaan en stimuleren van alle kinderen in hun ontwikkelingsproces. Op verzoek kan een pedagogisch coach tijdens een kindbespreking ondersteuning bieden.