loading

Pedagogisch werkplan

Iedere locatie heeft een pedagogisch werkplan. Het is een praktisch stuk dat als leidraad dient voor de dagelijkse gang van zaken. Er is beschreven hoe we met kinderen en ouders omgaan. We hebben het verloop van de dag beschreven en bij elke situatie enkele voorbeelden genoemd van de manier waarop de pedagogisch medewerkers handelen en communiceren. Het pedagogisch werkplan is gemaakt door de werkgroep pedagogisch beleid, samen met locaties en ouders. Het locatiespecifieke werkplan ligt op elke groep ter inzage.

Waarom een pedagogisch werkplan?
Een kind wordt aan het begin van zijn of haar leven enkele dagen per week opgevangen in een kinderdagverblijf, in een gastoudergezin, bij de peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang. Deze jaren zijn belangrijk voor de persoonlijkheidsvorming voor het verdere leven. Daarom vindt Spring het belangrijk om goed af te spreken waarom we bepaalde dingen doen, zoals we ze doen maar vooral ook duidelijk maken HOE we dat doen.